Past Presidents of NAOP

K. B. L. Srivastava

Damodhar Suar

Purnima Singh

Shailendra Singh

Ramadhar Singh

Prakash Padakannaya

Manas K. Mandal

Anand Prakash

Arvind Sinha

U. Vindhya

Aruna Broota

M. B. Sharan

P. V. Krishna Rao 

G. C. Gupta 

J. B. P. Sinha 

Sagar Sharma 

R. C. Tripathi 

B. N. Puhan 

Ajit K. Mohanty 

B. Krishnamurthy 

K. D. Broota 

Girishwar Misra 

Lilavati Krishnan 

R. K. Naidu